//]]>
کاربران

تشکیل جلسه هیات مدیره بنیاد با حضور ریاست جدید بیمارستان

جهت آشنایی ریاست جدید بیمارستان جناب آقای درانی نژاد با فعالیتهای بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس ، جلسه ای در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید. 1397/10/29

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز