//]]>
کاربران

توزیع غذای نذری

پنجشنبه دهم خرداد ماه 1397 از طرف خیرین محترم بنیاد بیش از پانصد پرس غذای نذری بین بیماران و پرسنل بیمارستان توزیع گردید.

 
گزارش تصویری این رویداد را در ادامه ملاحظه می کنید.

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز