//]]>
کاربران

بازدید خیر محترم بنیاد از بخشهای بیمارستان

خیر محترم جناب آقای بزرگی از بخش مردان ۷ بیمارستان جهت مساعدت در بازسازی زنان چهار و انتقال بیماران مردان ۷ از آن بخش بازدید نمودند . مقرر گردید که یک نفر به نمایندگی از ایشان از بیمارستان جهت برآورد بودجه تعمیرات بخش زنان ۴ بازدید نمایند .سپس توسط سرکار خانم محرری و آقای بزرگی کیک و شیرینی و ملزومات تولد خریداری و در بخش مردان ۷ جشن کوچکی برپا و باعث خوشحالی بیماران گردیدند.26/02/97

 

 
گزارش تصویری این رویداد را در ادامه ملاحظه می کنید.

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز