//]]>
کاربران

جشن نوروز 98

به مناسبت آغاز سال جدید ، در بخشهای بیمارستان اعصاب و روان زنده یاد استاد محرری، توسط خیرین محترم بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس جشنی برگزار گردید.

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز