//]]>
کاربران

لیست نیازمندیها

بنیاد خیرین اعصاب و روان استان فارس در نظر دارد تا با کمک شما خیرین گرامی اقدام به مرتفع کردن نیازهای بیمارستان اعصاب و روان محرری نماید . نیازمندیهای فعلی بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری در حال حاضر به شرح زیر است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز