//]]>
کاربران

نخستين گردهمايي خيرين

در تاریخ 1395/05/17 مراسم نخستين گردهمايي خيرين محترم شيراز  با كمك مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز  در تالار احسان برگزار گرديد . در اين مراسم بنياد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس جهت آشنايي مردم استان فارس با اين بنياد غرفه اي داير نمودند.

لازم به ذكر است كه در اين مراسم از چند تن از خيرين بنياد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس نيز تشكر و قدر داني به عمل آمد و لوح تقدير به رسم يادبود اهدا گرديد.

 
گزارش تصویری این رویداد را در ادامه ملاحظه می کنید.

   
   
   

 

 

 

 

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز