کاربران

تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره جدید بنیاد

تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره جدید بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس

اولین جلسه هیئت مدیره جدید در تاریخ 30 خرداد 97 در دفتر ریاست بیمارستان زنده یاد استاد محرری تشکیل گردید .

در این جلسه بر اساس ماده 21 اساسنامه پس از رای گیری مخفی ، سمت اعضاء جدید هیئت مدیره تعیین گردید.